2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Zespół serotoninowy – opis przypadku z odniesieniem do przypadków z piśmiennictwa

Stefan Krzymiński1, Ewelina Piotrowska1, Małgorzata Czekaj1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ, Cibórz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 299–303
Słowa kluczowe: zespół serotoninowy, politerapia, trazodon

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku pacjenta, u którego w trakcie leczenia trazodonem wystąpił zespół serotoninowy (ZS), oraz odniesienie go do opisów przypadków z piśmiennictwa.
Przypadek. Przedstawiono przypadek 75-letniego mężczyzny hospitalizowanego z powodu zaburzeń zachowania w przebiegu otępienia. Pacjent leczony był klasycznymi neuroleptykami, a następnie zastosowano kurację trazodonem, podczas której wystąpiły objawy ZS. Przypadek ten omówiono łącznie z 18 innymi przypadkami ZS zaczerpniętymi z piśmiennictwa. Analiza tych 19 przypadków wykazała, że tylko u jednego pacjenta nie stosowano politerapii – otrzymywał jedynie citalopram. U pozostałych stosowano jednocześnie kilka leków mających bezpośrednie lub pośrednie działanie serotoninergiczne. W sześciu przypadkach (32%) jednym z tych leków był trazodon.
Komentarz. Wystąpieniu zespołu serotoninowego sprzyja podawanie dwóch lub więcej leków serotoninergicznych jednocześnie. Jeśli niezbędna jest terapia lekiem o takim działaniu pożądana jest monoterapia. Gdy stosowany jest trazodon należy zwracać szczególną uwagę na jego możliwe interakcje lekowe.

Adres do korespondencji:
dr Stefan Krzymiński
Cibórz 36/2, 66-213 Skąpe, woj. lubuskie
e-mail: szpital@ciborz.eu