2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Przypadek silnego wzburzenia – problemy kompetencyjne i orzecznicze

Ewa Waszkiewicz1, Anna Pilszyk2
1. III Klinika Psychiatryczna, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 69–73
Słowa kluczowe: silne wzburzenie, afekt fizjologiczny, zabójstwo, opinia sądowo-psychologiczna

Streszczenie

Cel. Przedstawiono charakterystykę stanu silnego wzburzenia w kontekście psychologicznym, medycznym i prawnym. Omówiono szczegółowo uregulowania prawne dotyczące zastosowania pojęcia silnego wzburzenia, kryteria opisu jego rozpoznawania i trudności diagnostyczne biegłych.
Przypadek. Przedstawiono przypadek mężczyzny, który dokonał podwójnego zabójstwa pod wpływem silnych emocji.
Komentarz. Na przykładzie przypadku przeanalizowano szereg wątpliwości dotyczących silnego wzburzenia i podjęto próbę przedstawienia propozycji ich rozwiązania.

Adres do korespondencji:
dr n. hum. Anna Pilszyk
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 22-4582859
e-mail: apilszyk@wp.pl