2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Rzadki przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu jako pierwszego objawu szpiczaka mnogiego

Małgorzata Wiszniewska1, Marcin Rogoziewicz1, Anna Szmydt1, Paweł Wiszniewski2
1. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica, Piła
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica, Piła
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 75–79
Słowa kluczowe: szpiczak mnogi, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, leczenie

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie rzadkiego przypadku bakteryjnego zapalenia opon m-r, które okazało się pierwszym objawem szpiczaka mnogiego. Szpiczak mnogi jest nowotworem, który cechuje się klonalną proliferacją atypowych plazmocytów. Najbardziej typowymi objawami choroby są: niedokrwistość, ogniska osteolityczne, hiperkalcemia, niewydolność nerek oraz ból kostny. Wśród objawów neurologicznych dominują objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego, korzeni nerwów rdzeniowych, nerwów obwodowych oraz czaszkowych. W chorobie dochodzi do defektu odporności humoralnej, co predysponuje do infekcji bakteryjnych, wśród których może pojawić się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (m-r).
Przypadek. U 69-letniego pacjenta rozpoznano ciężkie bakteryjne zapalenie opon m-r, które było pierwszą manifestacją kliniczną szpiczaka mnogiego. Po zastosowaniu skojarzonej antybiotykoterapii i leczenia wspomagającego objawy zapalenia ustąpiły. Do leczenia szpiczaka zastosowano talidomid skojarzony z deksametazonem z dobrym efektem. Pacjent pozostaje pod opieką hematologa i neurologa.
Komentarz. Przedstawiamy ten przypadek, aby zwrócić uwagę, iż bakteryjne zapalenie opon m-r sporadycznie może stanowić pierwszą manifestację kliniczną szpiczaka. Szybkie i pełne rozpoznanie jest bardzo ważne ze względu na możliwość szybkiego wdrożenia kompleksowego leczenia zarówno bakteryjnego zapalenia opon m-r, jak również szpiczaka. Takie postępowanie zwiększa szanse nie tylko na przeżycie, ale i na lepszą jakość życia po leczeniu. Pragniemy również podkreślić, że w takich przypadkach konieczna jest dobra współpraca neurologa i hematologa.

Adres do korespondencji:
Małgorzata Wiszniewska
Oddział Neurologii Szpital Specjalistyczny im Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, 64‒920 Piła
e-mail: mpwisz@pi.onet.pl