2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Udar mózgu u chorych z przewlekłą chorobą nerek

Piotr Sobolewski1
1. Sandomierski Ośrodek Neurologii z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym, Sandomierz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(1): 33–44
Słowa kluczowe: udar mózgu, przewlekła choroba nerek, korelacje

Streszczenie

Cel. Celem pracy było wykazanie i omówienie wzajemnych korelacji pomiędzy czynnikami ryzyka udaru mózgu i przewlekłej choroby nerek (PChN), omówienie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych dializowanych oraz problemu nefropatii pokontrastowej.
Poglądy. Jako wspólne czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego i PChN wymieniono: podeszły wiek chorych, rasę afroamerykań-ską, płeć męską, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków i palenie tytoniu. Natomiast jako wspólne czynniki ryzyka udaru krwotocznego i PChN: podeszły wiek chorych, rasę afroamerykańską, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, angiopatię amyloidową i palenie tytoniu.
Wnioski. Dokładna analiza wszystkich czynników i zagadnień związanych z naczyniowymi chorobami mózgu i PChN, pozwala na wybranie właściwego procesu diagnostycznego i terapii w tej grupie chorych.

Adres do korespondencji:
Piotr Sobolewski, ul. Mickiewicza 12, 27‒600 Sandomierz,
e-mail: piotrsobolewski@poczta.onet.pl, tel. 608510991