2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia lękowe i depresja w przebiegu guza chromochłonnego nadnerczy – opis przypadku

Bertrand Janota1, Lucyna Papierska3, Maria Załuska2, Katarzyna Janota3, Andrzej Cichocki4, Elżbieta Piaseczyńska5
1. Oddział Psychiatrii, Szpital Bielański. Warszawa
2. IV Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
3. Klinika Endokrynologii i Oddział Chorób Wewnętrznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa
4. Oddział Chirurgii, Klinika Instytutu Onkologii, Warszawa
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ, Biała Podlaska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 53–58
Słowa kluczowe: pheochromocytoma, zaburzenia lękowe, depresja

Streszczenie

Cel. Analiza objawów lękowych, depresyjnych i innych objawów somatycznych w przebiegu guza chromochłonnego nadnerczy (pheochromocytoma). Guz jest nowotworem spotykanym stosunkowo rzadko, przeważnie łagodnym, hormonalnie czynnym. Wydzielając nadmiar katecholamin guz może się ujawniać zwyżkami ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią, niespecyficznymi dolegliwościami brzusznymi, a niekiedy objawami lęku i depresji. Wczesne rozpoznanie i chirurgiczne usunięcie guza w większości przypadków prowadzi do całkowitego wyleczenia.
Opis przypadku. Pacjentkę aktualnie nieobciążoną stresem i bez nadciśnienia tętniczego leczono nieskutecznie ambulatoryjnie za pomocą farmakoterapii z powodu lęku i depresji, Ostry epizod bólu brzucha i nudności doprowadził do ujawnienia w badaniu ultrasonograficznym guza prawego nadnercza. Podwyższony poziom metoksykatecholamin w moczu wskazywał na pheochromocytoma, co potwierdzono histopatologicznie. Po chirurgicznym usunięciu guza i zaprzestaniu farmakoterapii objawy lękowe i depresyjne ustąpiły całkowicie. W toku dwuletniej obserwacji nie było nawrotu.
Wnioski. Guz chromochłonny nadnerczy należy zawsze brać go pod uwagę w różnicowaniu przyczyn lęku i depresji, gdyż nierozpoznany i nie leczony w porę, prowadzi do zgonu wskutek powikłań naczyniowych lub przerzutów. Opisany przypadek zwraca uwagę na konieczność różnicowania zaburzeń lękowych i depresyjnych z pheochromocytoma także wtedy, gdy nie stwierdza się nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza gdy farmakoterapia jest nieskuteczna, a nie występują istotne czynniki stresu. Należy pamiętać, że nie tylko tachykardia, zwyżki ciśnienia, tętniczego, bóle głowy ale także objawy brzuszne (bóle, nudności, dyspepsja) interpretowane jako somatyczne przejawy lęku, mogą być objawami pheochromocytoma, a więc wymagają badania przesiewowego w tym kierunku.

Adres do korespondencji:
Dr hab. n. med Maria Załuska
IV Klinika Psychiatrii IPIN w Szpitalu Bielańskim
01–809 Warszawa, ul. Cegłowska 80, tel/fax: 22 8644746
e-mail: ipin4kp@bielanski.med.pl; Od-psy2@bielanski.med.pl