2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Zastosowanie hemikraniektomii w masywnym udarze niedokrwiennym mózgu w obszarze tętnicy środkowej mózgu u pacjentów leczonych rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu – opis 2 przypadków własnych

Małgorzata Wiszniewska1, Piotr Winkler2, Wojciech Beuth2, Grzegorz Waliszek3, Bartosz Woźniak3
1. Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, Piła
2. Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
3. Oddział Neurochirurgii, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, Piła
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(3): 207–211
Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, masywny zawał mózgu z zakresu tętnicy środkowej mózgu, złośliwy obrzęk mózgu, leczenie trombolityczne, hemikraniektomia odbarczająca

Streszczenie

Cel. U 10‒15% pacjentów z udarem niedokrwiennym (UN) z powodu niedrożności tętnicy środkowej mózgu (MCA) rozwija się złośliwy obrzęk mózgu powodujący wgłobienie. Śmiertelność u pacjentów leczonych zachowawczo sięga 80%. Wyniki randomizowanych, kontrolowanych badań pokazują, że przeżywalność pacjentów leczonych za pomocą hemikraniektomii jest wyższa, a stan funkcjonalny lepszy niż leczonych zachowawczo.
Przypadki. Autorzy przedstawiają dwóch mężczyzn: 46 oraz 53-letniego z masywnym UN z obszaru lewej MCA, którzy leczeni byli rt-PA dożylnie. U obu pacjentów rozwinął się złośliwy obrzęk mózgu. W obu przypadkach wykonano hemikraniektomię odbarczającą z dobrym efektem po miesiącu. Po 3 miesiącach stan jednego pacjenta był zadawalający (3 pkt. w skali mRs), drugi – zmarł nagle 40 dnia od udaru bez związku z hemikraniektomią.
Komentarz. W pracy prezentujemy wyniki badań na temat przydatności hemikraniektomii w leczeniu złośliwego obrzęku w UN. Pragniemy pokazać, że przy dobrej współpracy z neurochirurgiem hemikraniektomię w UN można również przeprowadzić w ośrodku nieakademickim.

Adres do korespondencji:
Dr med. Małgorzata Wiszniewska
Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
e-mail: mpwisz@gmail.com