2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Forum World Psychiatry

Osobowość a psychopatologia

Thomas A. Widiger1
1. Department of Psychology, University of Kentucky, Lexington, KY, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 227–231
Słowa kluczowe: osobowość, psychopatologia, współchorobowość, współwystępowanie, spektrum, patoplastyczny

Streszczenie

Osobowość może być powiązana z psychopatologiąna trzy różne sposoby: osobowośći psychopatologia mogąwzajemnie wpływaćna swój obraz czy formę przejawiania się (relacja patoplastyczna); mogą miećwspólną etiologię(relacja w obrębie spektrum); oraz jedna może odgrywać rolę przyczynową w rozwoju czy etiologii drugiej. Każdy z tych możliwych rodzajów wzajemnych związków omówiono w niniejszym artykule.