2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Wybrane pozytywne aspekty zmagania się z przewlekłą chorobą u osób chorych na stwardnienie rozsiane

Marlena Kossakowska1, Luiza Zemła-Sieradzka2
1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy, Sopot
2. Dom Dziecka „Na Wzgórzu”, Sopot
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 259–267
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, wzrost osobisty, psychologia pozytywna, duchowość

Streszczenie

Cel. Celem badania jest pomiar wybranych aspektów wzrostu osobistego u osób chorych przewlekle na stwardnienie rozsiane (SM) sprawnych ruchowo (średnia wg EDSS: 4,88) w porównaniu z osobami zdrowymi.
Metoda. W badaniu wzięło udział 60 osób. Dwie grupy respondentów – 30 osób chorych na stwardnienie rozsiane i 30 osób zdrowych – wypełniały kwestionariusze mierzące różne przejawy wzrostu osobistego: gotowość do uzyskania wzrostu osobistego, satysfakcję z życia, sens życia, poziom duchowości (w aspektach: religijności, harmonii, wrażliwości etycznej) oraz intensywność przeżywania emocji pozytywnych.
Wyniki. Z badań wynika, że osoby chore na SM mają pewne korzyści psychologiczne w związku z doświadczaniem swojej choroby, przede wszystkim deklarują większe poczucie sensu życia oraz religijność, wykazują także tendencję do bardziej intensywnego przeżywania emocji pozytywnych w porównaniu z osobami zdrowymi. Z badań wynika także, że stwardnienie rozsiane nie zmienia gotowości do uzyskania wzrostu osobistego, odczuwanej satysfakcji z życia, poziomu wrażliwości etycznej i harmonii.
Wnioski. Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej – stwardnienie rozsiane daje szansę na dobre życie z chorobą. Terapia chorych na SM ukierunkowana na uzyskiwanie wzrostu osobistego ma duże szanse powodzenia dzięki pozytywnym aspektom radzenia sobie z chorobą.

Adres do korespondencji:
dr Marlena Kossakowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81‒745 Sopot
e-mail: mkossakowska@swps.edu.pl