2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Narracja a zaburzenia psychotyczne: badania i zastosowanie terapeutyczne

Agnieszka Chrzczonowicz1
1. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 43–50
Słowa kluczowe: narracja, zaburzenia psychotyczne, dialogowe Ja, psychoterapia zaburzeń psychotycznych

Streszczenie

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu badań i teorii zajmujących się narracją w zaburzeniach psychotycznych.
Poglądy: W artykule przytoczono wyniki badań zajmujących się analizą specyfi cznych zakłóceń w narracjach osób z zaburzeniami psychotycznymi. Przedstawiono nowe spojrzenie na te zakłócenia, jakie oferuje teoria dialogowego Ja. Omówiono narracyjne metody terapii, stosowane w zaburzeniach psychotycznych. Poświęcono także uwagę nowym zjawiskom, jakimi są perspektywa recovery i uwzględnianie społecznego kontekstu narracji w psychozach.
Wnioski: Dokonany przegląd badań pokazuje, że zastosowanie narracji do lepszego zrozumienia i bardziej skutecznej pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami psychotycznymi jest coraz szersze. Wzrasta także liczba analiz wykorzystujących metody narracyjne. Zwrócono uwagę na to, że zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym następuje zwrot od monologu do dialogu.

Adres do korespondencji:
Mgr A. Chrzczonowicz
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
02-952 Warszawa
ul. Sobieskiego 9
e-mail: achrzczonowicz@ipin.edu.pl