2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Neuroborelioza czy schizofrenia ze współistniejącą chorobą neuroinfekcyjną – opis przypadku

Maciej Wójcik1, Beata Trędzbor1, Krzysztof Kucia1, Mariusz Hendel1, Ewa Karmińska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 63–65
Słowa kluczowe: zespół paranoidalny, neuroborelioza, trudności diagnostyczne

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku pacjenta z zespołem paranoidalnym budzącym wątpliwości diagnostyczne w zakresie etiopatogenezy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na neuroboreliozę.
Przypadek. U 29-letniego pacjenta z zespołem paranoidalnym, z powodu współistniejących objawów neurologicznych i braku efektu farmakoterapii neuroleptykiem, podjęto diagnostykę w kierunku boreliozy. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność przeciwciał w klasach IgG i IgM przeciwko Borrelia burgdorferi. Zmodyfi kowano farmakoterapię uzyskując poprawę objawów.
Komentarz. Wystąpienie obrazu klinicznego zespołu paranoidalnego z towarzyszącymi objawami paragrypowymi i/lub zaburzeniami neurologicznymi powinno skłaniać do poszerzenia diagnostyki w kierunku neuroinfekcji Borrelia burgdorferi.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Wójcik
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel. 32 359 80 11