2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Spostrzeżenia praktyczne

Koszty opinii i wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej

Krzysztof Eichstaedt1, Kinga Bobińska2, Piotr Gałecki2
1. Sąd Apelacyjny, Łódź
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012, 21(2): 143–148
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, obserwacja sądowo-psychiatryczna, koszty opinii, wynagrodzenie biegłych

Streszczenie

Cel. Próba obiektywnej i rzetelnej oceny ustawodawstwa i praktyki naliczania kosztów opinii i wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii.
Spostrzeżenia. Koszty poniesione przez organ procesowy w związku z zasięgnięciem opinii biegłych wynikają z konieczności wynagrodzenia biegłych oraz ewentualnie kosztów poniesionych z tytułu wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, czy przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Wynagrodzenie dla biegłych wynika z wyceny pracy powołanych biegłych. Do określenia wynagrodzenia za pracę biegłego danej specjalności ustalone są normy urzędowe. Biegłym należy przyznawać wynagrodzenie stosownie do tych norm. W razie niemożności określenia wynagrodzenia biegłego według stawki bazowej, stosuje się stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy. Usługi świadczone przez biegłego psychiatrę przy sporządzaniu opinii sądowo-psychiatrycznej na zlecenie sądów i prokuratur, nie służą bezpośrednio profi laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a więc usługa taka nie podlega zwolnieniu od uiszczenia podatku VAT.
Wnioski. Wiele kontrowersji i rozbieżności pomiędzy ustawodawstwem, praktyką a współczesnymi oczekiwaniami. Bez wątpliwości, praktyczne rozbieżności między zasadą naliczania stawek VAT a praktyką wynagradzania powinny skłonić ustawodawcę do dostosowania przepisów prawnych do współczesnych realiów.

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91‒229 Łódź
tel. (42)6521289
e-mail: galeckipiotr@wp.pl