2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Kwestionariusz rozpoznawania objawów depresji poporodowej – polska adaptacja i psychometryczna ocena kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)

Karolina Kossakowska1
1. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(2): 123–129
Słowa kluczowe: depresja poporodowa, diagnoza, właściwości psychometryczne, adaptacja, Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)

Streszczenie

Cel. Oszacowanie właściwości psychometrycznych polskiej wersji kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) do rozpoznawania symptomów depresji poporodowej.
Metoda. W badaniach wzięło udział 586 kobiet po narodzinach dziecka. Średni wiek badanych wynosił 27,9 lat (SD=4,01). Wszystkie kobiety wypełniły przetłumaczony na język polski kwestionariusz Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), jak również Inwentarz Depresji Becka (BDI) i Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS) w celu weryfi kacji trafności polskiej wersji narzędzia.
Wyniki. Współczynnik rzetelności α Cronbacha dla całego narzędzia wyniósł 0,97 oraz 0,81 dla wersji skróconej, a dla każdej z siedmiu podskal wahały się od 0,73 do 0,92. Wersja skrócona PDSS istotnie koreluje z pełną wersją PDSS (r= 0,90). Wyniki ogólne kwestionariusza PDSS oraz jego wersji skróconej korelują istotnie z wynikami w skali BDI (odp.: r=0,63; r=0,56) oraz EPDS (odp.: r=0,67; r=0,61).
Wnioski. Rezultaty rzetelności polskiej wersji PDSS, nie odbiegają od wyników uzyskanych przez Autorkę narzędzia w badaniach oryginalnych. Polska wersja kwestionariusza spełnia podstawowe kryteria psychometryczne. Może być on zatem stosowany do oceny ryzyka depresji poporodowej.

Adres do korespondencji:
mgr Karolina Kossakowska
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Smugowa 10/12, 91‒433 Łódź
tel. (042) 66‒555‒81
fax. (042) 66‒555‒83
e-mail: karolpet@uni.lodz.pl