2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Leczenie elektrowstrząsowe w wieku podeszłym: opis trzech przypadków

Stefan Krzymiński1, Ewelina Piotrowska1, Małgorzata Czekaj1, Stanisław Marcinkowski1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, SPZOZ, Cibórz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012, 21(2): 131–138
Słowa kluczowe: leczenie EW, wiek podeszły

Streszczenie

Cel. Przedstawiamy trzy przypadki kobiet w wieku podeszłym, u których współwystępowały poważne zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne, skutecznie leczonych elektrowstrząsami (EW).
Przypadki. (1) 78-letnia kobieta z katatonią i współistniejącymi: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, przerostem endometrium z krwawieniem i stanem po przebytym udarze mózgu. (2) 67-letnia kobieta z katatonią, która rozwinęła się po odstawieniu klozapiny, oporną na leczenie różnymi neuroleptykami. Towarzyszącymi chorobami somatycznymi były: otyłość olbrzymia, kompresyjne złamanie dwóch kręgów piersiowych i przewlekłe zakażenie dróg moczowych. (3) 69-letnia kobieta z głębokim upośledzeniem umysłowym i uporczywymi zaburzeniami zachowania, w tym agresją i autoagresją, opornymi na psychofarmakoterapię. Chorowała także na cukrzycę. W przypadkach tych skuteczne było leczenie EW. Nie wiązały się z nim żadne istotne niepożądane zdarzenia.
Komentarz. W tych przypadkach współchorobowość psychiatryczna i somatyczna stworzyła sytuacje zagrażające życiu pacjentek. Wymagały one leczenia EW, które przebiegło bez powikłań.

Adres do korespondencji:
dr Stefan Krzymiński
Cibórz 36/2, 66‒213 Skąpe, woj. lubuskie
e-mail: szpital@ciborz.eu