2012 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Badania porównawcze między osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi a ich zdrowym rodzeństwem

Marta Makara-Studzińska1, Rafał Łoś2
1. Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii, Morawica
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 213–218
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zdrowe rodzeństwo

Streszczenie

Cel. Wykorzystując dostępne bazy danych, PubMed, Embase i Polska Bibliografia Lekarska, prześledziliśmy literaturę w języku angielskim oraz polskim dotyczącą badań i opracowań wykorzystujących porównanie osób ze schizofrenią, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami nerwicowymi i ich zdrowego rodzeństwa z ostatnich lat. W przeszukiwaniu baz piśmiennictwa użyliśmy słów kluczowych: mental disorders, healthy siblings oraz schizophrenia, depression i anxiety disorders.
Poglądy. Wyniki badań z ostatnich lat dostarczają coraz więcej dowodów nieprawidłowości zarówno strukturalnych, jak i czynnościowych u zdrowego rodzeństwa osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Ich ujawnienie i opis mogą stanowić postęp w zrozumieniu mechanizmu oddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych na powstawanie zaburzeń.
Wnioski. Zdecydowanie najbogatszą literaturą dysponują badania nad schizofrenią, zwłaszcza dotyczące zaburzeń funkcji neurokognitywnych [1‒9]. Większość publikacji dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi i ich zdrowego rodzeństwa koncentruje się wokół problemu patogenezy zaburzeń psychicznych oraz roli czynników rodzinnych i środowiskowych w ich występowaniu. Rzadziej poruszanym problemem pozostaje udział rodzeństwa w życiu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Rafał Łoś
Oddział Psychiatryczny VI, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
tel. 41‒3641361