2012 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Narzędzia oceny usług psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 207–215
Słowa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotna, jakość opieki

Streszczenie

Cel. W niniejszym artykule opisano następujące narzędzia: The International Classification of Mental Health Care (ICMHC), The European Services Mapping Schedule (ESMS), World Health Organization – Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS) oraz The Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuIRC), uznając, że mogą być z powodzeniem wykorzystywane w ocenie psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce.
Poglądy. Informacje dotyczące psychiatrycznej opieki zdrowotnej są kluczowe w procesie jej planowania na poziomie lokalnym i krajowym. W warunkach polskich nie prowadzi się systematycznych analiz dotyczących struktury oraz świadczonych usług psychiatrycznej opieki zdrowotnej, stąd też podejmowane próby oceny tych usług bywają utrudnione. Prawdopodobnym powodem tego stanu rzeczy jest – obok zagadnień systemowych, politycznych – ograniczona znajomość narzędzi służących takiej ewaluacji. Tymczasem celowe zastosowanie narzędzi ewaluacyjnych umożliwia dokonanie zarówno analiz związanych z samym kierunkiem wprowadzanych zmian, jak i ich adekwatnością czy jakością.
Wnioski. W polskich warunkach zastosowanie narzędzi pomiarowych mogłoby wspomóc monitorowanie postępu w ramach reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej, tym bardziej, że stała analiza usług zapobiega pogarszaniu się ich jakości.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. 71-7841600
e-mail: magdalena.cialkowska-kuzminska@am.wroc.pl