2012 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Nasilenie lęku u kobiet w okresie okołooperacyjnym

Magdalena Lewicka1, Marta Makara-Studzińska2, Magdalena Sulima1, Grzegorz Bakalczuk1, Katarzyna Kanadys1, Henryk Wiktor1
1. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2. Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 183–189
Słowa kluczowe: lęk, okres okołooperacyjny, operacje ginekologiczne

Streszczenie

Cel. Określenie poziomu lęku w grupie kobiet leczonych operacyjnie w oddziale ginekologii jest ważnym elementem diagnozy lekarsko- pielęgniarskiej i może umożliwić lepsze zrozumienie potrzeb pacjentek w okresie okołooperacyjnym. Przeprowadzone badania miały na celu określenie nasilenia lęku u kobiet w okresie okołooperacyjnym leczonych w oddziale ginekologii.
Metoda. Badaniami objęto 232 kobiety leczone operacyjnie z różnych powodów ginekologicznych. Do badań zakwalifikowano kobiety, u których wcześniej nie stwierdzono zaburzeń psychicznych. Badania przeprowadzono przy użyciu Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) Spielbergera.
Wyniki. Poziom lęku-stanu, zarówno przed operacją, jak i po operacji, był istotnie mniejszy (p < 0,05) w grupie badanych w wieku do 40 lat, aniżeli w grupie badanych w wieku 41‒50 lat i powyżej 50 lat. Poziom lęku-stanu w grupie kobiet leczonych z powodów ginekologicznych był w okresie okołooperacyjnym istotnie większy (p< 0,05) wśród badanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym aniżeli wśród badanych z wykształceniem średnim i wyższym.
Wnioski. Wczesne rozpoznanie nasilenia lęku u pacjentek leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych pozwala wyodrębnić kobiety, które wymagają podjęcia działań psychoedukacyjnych. Wdrożenie takiego postępowania może przyczynić się do optymalizacji procesu pielęgnacyjnego, większej satysfakcji pacjentek z przeprowadzonego leczenia i wyższej oceny placówki świadczącej usługi medyczne w okresie okołooperacyjnym.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Magdalena Lewicka
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego UM
ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
tel. (81) 718 75 11
e-mail: m.lewicka@umlub.pl