2012 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Obciążenie opiekunów pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 175–181
Słowa kluczowe: obciążenie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opiekunowie

Streszczenie

Cel. Analiza obciążenia opiekunów pacjentów leczonych stacjonarnie oraz konsekwencji zdrowotnych związanych z obciążeniem opieką.
Metoda. 60 opiekunów pacjentów leczonych na stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych we Wrocławiu, wskazanych przez pacjentów, wzięło udział w badaniu mającym na celu ocenę poziomu obciążenia opieką oraz towarzyszące temu konsekwencje zdrowotne. Wykorzystano Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ) oraz liczącą 12 pozycji wersję General Health Questionnaire (GHQ-12).
Wyniki. W obszarze „martwienia się" aż 57% opiekunów doświadcza rzeczywistych konsekwencji opieki, w obszarze „nakłaniania" nieco mniej, bo 38% opiekunów. Aż 67% badanych opiekunów doświadczało rzeczywistego pogorszenia stanu zdrowia. Przeżywanie obciążenia w obszarze napięcia interpersonalnego wyjaśnia nawet 44% wariancji wyników (wynik stenowy w odniesieniu do badanej zbiorowości).
Wnioski. Opiekunowie pacjentów leczonych stacjonarnie odczuwają obciążenie opieką. Ogólny stan zdrowia opiekuna jest istotnym wskaźnikiem doświadczanego przez niego obciążenia opieką we wszystkich obszarach. Proces terapeutyczny pacjentów leczonych stacjonarnie powinien również obejmować interwencje ukierunkowane na ich kluczowych opiekunów, takie jak: diagnozę doświadczanego obciążenia i poziomu ogólnego stanu zdrowia oraz psychoedukację dotyczącą indywidualnych stresorów i radzenia sobie.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. 71‒7841600
e-mail: magdalena.cialkowska-kuzminska@am.wroc.pl