2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Czynniki powiązane z relacją terapeutyczną w ocenie chorujących psychicznie i ich terapeutów – wyniki badań w psychiatrycznej opiece środowiskowej i ambulatoryjnej

Małgorzata Sosnowska1, Katarzyna Prot1,2, Agnieszka Chojnowska3, Jan Kobayashi3, Krystyna Nurowska3, Antoni Kalinowski3, Alfreda Ruzikowska3, Beata Kasperek-Zimowska3
1. Zespół Leczenia Domowego Ursynów-Wilanów, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Anny Grzegorzewskiej, Warszawa
3. Poradnia Przykliniczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 259–267
Słowa kluczowe: relacja terapeutyczna, schizofrenia, psychiatria środowiskowa, ambulatoryjna opieka psychiatryczna

Streszczenie

Cel. Badanie związku między relacją terapeutyczną a ciągłością opieki w pozaszpitalnej opiece psychiatrycznej.
Metoda. Badaniem objęto 64 pacjentów i 10 profesjonalistów z zespołu leczenia środowiskowego oraz 25 pacjentów i 9 profesjonalistów z poradni zdrowia psychicznego. U pacjentów rozpoznawano zaburzenia z kręgu psychoz, ustalane według kryteriów ICD-10. Nasilenie objawów mierzono skalą PANSS, do oceny relacji terapeutycznej stosowano skalę STAR a ciągłość opieki oceniano za pomocą własnego kwestionariusza inspirowanego jednym z programów kanadyjskich. W analizie statystycznej wykorzystano korelację rangową Spearmana i test Kruskala-Wallisa.
Wyniki. Profesjonaliści lepiej oceniają relację terapeutyczną, gdy zachowana zostaje stałość osoby prowadzącej leczenie. Profesjonaliści pracujący w warunkach opieki środowiskowej i opieki poradnianej lepiej oceniają relację terapeutyczną z pacjentami o mniej nasilonych objawach psychotycznych. Dostrzegają oni również mniej trudności emocjonalnych w pracy z pacjentami, u których rozpoznano więcej objawów psychotycznych. Starsi pacjenci lepiej oceniali relację terapeutyczną oraz takie jej wymiary, jak „pozytywna współpraca" i „pozytywne oddziaływania". Starsi lekarze i terapeuci lepiej oceniali swoje oddziaływania wobec pacjentów.
Wnioski. Stałość osoby prowadzącej leczenie jest ważna dla ogólnej oceny relacji terapeutycznej przez profesjonalistę oraz dla takich jej wymiarów jak „pozytywna współpraca" i „pozytywne efekty oddziaływania".

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Sosnowska
Zespół Leczenia Domowego Ursynów-Wilanów
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel./fax: 22 458 28 55