2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – perspektywa pacjentów oraz ich opiekunów

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 269–275
Słowa kluczowe: potrzeby, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opiekunowie

Streszczenie

Cel. Porównanie potrzeb pacjentów (zaspokojonych, niezaspokojonych, ogólnych) ocenianych z perspektywy samego pacjenta oraz jego opiekuna.
Metoda. 60 pacjentów leczonych na stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych oraz 60 ich opiekunów, wskazanych przez pacjentów wzięło udział w oddzielnym badaniu, mającym na celu oszacowanie potrzeb pacjentów. Ocen potrzeb zaspokojonych, niezaspokojonych oraz ogólnych dokonano z zastosowaniem Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule (CANSAS).
Wyniki. Opiekunowie dostrzegają systematycznie więcej potrzeb swych podopiecznych we wszystkich kategoriach, aniżeli oni sami. Istnieje szereg statystycznie istotnych zależności pomiędzy potrzebami zaspokojonymi, niezaspokojonymi, ogólnymi, identyfikowanymi przez pacjentów oraz ich opiekunów. Czas trwania choroby, wiek i płeć pacjenta są powiązane z jego percepcją poszczególnych kategorii potrzeb. Opiekunowie-kobiety dostrzegają więcej niezaspokojonych potrzeb pacjentów.
Wnioski. W procesie przygotowania oraz oceny indywidualnego planu terapeutycznego, poza analizami potrzeb ocenianymi z punktu widzenia pacjenta, należałoby brać pod uwagę również potrzeby pacjenta wskazane przez jego opiekuna. W psychiatrycznym procesie terapeutycznym należy, obok leczenia samych pacjentów, uwzględnić również oddziaływania ukierunkowane na ich opiekunów. Wspomniana różnica ocen potrzeb powinna stać się jednym z istotnych tematów rozmów podejmowanych w procesie leczenia a także powinna stanowić kryterium efektywności systemowych interwencji psychiatrycznych.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
ul. Pasteura 10, 50‒367 Wrocław
tel. 71 784 16 00
e-mail: magdalena.cialkowska-kuzminska@am.wroc.pl