2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Forum World Psychiatry

Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa?

George E. Vaillant1
1. Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, 151 Merrimac Street, Boston, MA 02114, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 229–250
Słowa kluczowe: pozytywne zdrowie psychiczne, dojrzałość, sprężystość psychiczna, mechanizmy radzenia sobie, subiektywny dobrostan, inteligencja emocjonalna, emocje pozytywne

Streszczenie

Przedstawiono siedem modeli konceptualizacji pozytywnego zdrowia psychicznego: zdrowie psychiczne powyżej normy, o czym świadczy wynik powyżej 80 punktów w skali „Globalnej oceny funkcjonowania" (GAF) z DSM-IV; zdrowie psychiczne rozumiane jako obecność wielu mocnych stron człowieka a nie jako brak słabości, zdrowie psychiczne jako dojrzałość, zdrowie psychiczne jako przewaga emocji pozytywnych, zdrowie psychiczne jako wysoki poziom inteligencji społeczno-emocjonalnej, zdrowie psychiczne jako subiektywny dobrostan, zdrowie psychiczne jako sprężystość psychiczna. Zaproponowano środki bezpieczeństwa w badaniach nad zdrowiem psychicznym, m.in. wskazano na potrzebę zdefiniowania zdrowia psychicznego kategoriach równocześnie wrażliwych kulturowo i nie powodujących wykluczenia, a także na potrzebę empirycznej walidacji kryteriów zdrowia psychicznego w badaniach podłużnych.