2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł redakcyjny

Psychiatryczne leczenie stacjonarne – zadania i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów chorych somatycznie i psychicznie

Maria Załuska1, Elżbieta Kobrzyńska-Żochowska2, Agnieszka Dyduch3, Marek Balicki4, Urszula Zaniewska-Chłopik3, Maja Kszczotek3, Bertrand Janota3, Renata Żurko3, Stanisława Kalużna3
1. IV Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. II Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Kliniczny Oddział Psychiatrii, Szpital Bielański, Warszawa
4. Szpital Wolski, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 251–257
Słowa kluczowe: choroby somatyczne u chorych psychicznie, koszty leczenia szpitalnego

Streszczenie

Cel. Ocena częstości współwystępowania chorób somatycznych i psychicznych oraz udziału kosztów ich leczenie w kosztach świadczeń oddziału psychiatrii w szpitalu ogólnym.
Metoda. W 3 szpitalach warszawskich: Bielańskim, Wolskim i Bródnowskim obliczono na podstawie dokumentacji medycznej w okresie 12 miesięcy (roku 2008) liczbę osób leczonych z powodu chorób somatycznych i psychicznych, oraz chorych leczonych tylko psychiatrycznie. Wzrost kosztów medycznych w związku z leczeniem choroby somatycznej wyrażony w procentach wyliczono dla oddziału psychiatrii w Szpitalu Bielańskim. Na jego podstawie oszacowana wzrost kosztów osobowych leczenia tych chorych. Na podstawie stawki za 1 osobodzień z kontraktu w 2008 roku oraz odsetka osób z chorobami somatycznymi w oddziale obliczono niedoszacowanie uśrednionych kosztów 1 osobodnia w oddziale wyrażone jako procent stawki kontraktu.
Wyniki. W badanych oddziałach przebywało od 46,9% do 53,3 % pacjentów z towarzyszącą choroba somatyczną. Najczęstszymi były choroby układu sercowo naczyniowego, metaboliczne i endokrynologiczne, przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego. Średni koszt medyczny 1 osobodnia u pacjenta z choroba somatyczną był o 23,6% wyższy niż u pacjenta z choroba tylko psychiczną. Średnio na 1 pacjenta w oddziale niedoszacowanie kosztów tylko medycznych i osobowych w stosunku do stawki oferowanej w kontrakcie z NFZ wynosiło 36,98 %
Wnioski. Ogólne niedoszacowanie świadczeń psychiatrycznych oddziałów szpitalnych wymaga zmiany zasad ich kontraktowania. U około 47%-53% chorych leczonych w oddziałach psychiatrii w szpitalach ogólnych występują choroby somatyczne zwiększając koszty leczenia o 23,6 %.Tworzenie nowych oddziałów psychiatrii w szpitalach wielospecjalistycznych, jak i utrzymanie oddziałów już istniejących wymaga uwzględnienia w kontraktach zwiększonych kosztów ich świadczeń.

Adres do korespondencji:
Prof. Maria Załuska
IV Klinika Psychiatrii IPIN, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
e-mail: ipin4kp@bielanski.med.pl
tel./fax.: 22 864 47 46