2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Dotychczasowy wpływ ustawy refundacyjnej na zachowania terapeutyczne i koszty farmakoterapii w psychiatrii na przykładzie wybranych grup leków

Aleksandra Komorowska1, Piotr Grzybała1, Bogdan Falkiewicz1, Anna Smaga1
1. Sequence HC Partners, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 51–59
Słowa kluczowe: ustawa o refundacji leków, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwpadaczkowe, refundacja, odpłatność pacjenta za leki, dostępność farmakoterapii

Streszczenie

Cel. Zmiany regulacyjne wprowadzone w 2012 roku wpłynęły istotnie na rynek ochrony zdrowia w Polsce. Celem artykułu jest wskazanie wpływu tych zmian na pacjentów, lekarzy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem terapii stosowanych przez psychiatrów: leków przeciwpsychotycznych oraz przeciwpadaczkowych.
Metoda. Dane na temat preskrypcji pochodzą z serwisu RECEPTometr firmy Sequence, który się opiera na próbie prawie 10% recept zrealizowanych w aptekach. Obecnie obejmuje on ok. 44 mln preskrypcji produktowych. Drugim źródłem danych liczbowych były raporty Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wartości i liczby zrefundowanych opakowań leków publikowane na stronach internetowych NFZ.
Wyniki. Wprowadzenie przez Ustawę o refundacji leków [1] zaostrzonych mechanizmów kontrolnych i realny wzrost zagrożenia karami za błędy refundacyjne spowodowały zmianę zachowań lekarzy w zakresie wypisywania recept (głównie refundowanych). Jest to jednym z czynników, dzięki którym NFZ ograniczył wydatki w analizowanym obszarze. Oszczędności te są w głównym stopniu okupione niższą dostępnością terapii dla pacjentów, w związku ze zmianami kategorii odpłatności w grupach limitowych, nowymi (niższymi) limitami refundacji i penalizacją nieuprawnionej refundacji. Wprowadzone zmiany jednocześnie mogą spowodować większą staranność w podejmowaniu decyzji o refundowanej farmakoterapii niż miało to miejsce do tej pory.
Wnioski. W roku 2012, porównaniu do roku 2011, wzrosła średnia odpłatność pacjenta za leki z analizowanych grup. Wzrost odpłatności wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy wprowadzających zmiany kategorii odpłatności czy nowe algorytmy obliczania limitów finansowania, a także jest wynikiem zmian zachowań preskrypcyjnych lekarzy, którzy w obawie przed karami, dużo częściej decydują się na przepisywanie leków ze 100% odpłatnością pacjenta.
 

Adres do korespondencji:
Sequence HC Partners sp. z o. o.
ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa
email: aleksandra.komorowska@sequence.pl