2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zgodność rozpoznań określanych za pomocą Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI) z rozpoznaniami klinicznymi stawianymi przez lekarzy psychiatrów

Marta Welbel1, Joanna Mikulska2, Grażyna Świątkiewicz1
1. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 41–50
Słowa kluczowe: Złożony Międzynarodowy Kwestionariuszy Diagnostyczny CIDI, kwestionariusze diagnostyczne, walidacja, zgodność diagnoz, badania epidemiologiczne

Streszczenie

Cel. Wstępne określenie zgodności wyników uzyskanych za pomocą polskiej adaptacji Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI) z rozpoznaniami stawianymi przez lekarzy psychiatrów.
Metoda. Ocenę przeprowadzono w grupie 139 pacjentów z warszawskich poradni zdrowia psychicznego oraz 152 osobowej grupie z populacji ogólnej. Rozpoznania uzyskane przy pomocy CIDI porównano z diagnozami zawartymi w dokumentacji medycznej pacjentów oraz - w grupie osób z populacji ogólnej - z diagnozami określonymi przez lekarzy psychiatrów na podstawie Krótkiego Międzynarodowego Wywiadu Neuropsychiatrycznego (MINI).
Wyniki. Porównano rozpoznania dotyczące grup: zaburzeń nastroju (afektywnych) oraz zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (zaburzeń lękowych). Zarówno w grupie pacjentów, jak i osób z populacji ogólnej, dominowała zgodność na poziomie średnim. W grupie z populacji ogólnej, określenie poziomu zgodności dla niektórych innych grup zaburzeń nie było możliwe ze względu na niewielką liczbę rozpoznań.
Wnioski. Zwracając uwagę na wstępny charakter badań, uzyskane wyniki można uznać za obiecujące i skłaniające do podejmowania dalszych, bardziej szczegółowych badań.
 

Adres do korespondencji:
Marta Welbel
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Tel. 22-4582779, e-mail: mwelbel@ipin.edu.pl