2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie hipomanii/manii

Julita Świtalska1
1. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 121-128
Słowa kluczowe: choroba afektywną dwubiegunowa, zaburzenia funkcjonowania poznawczego, hipomania, mania

Streszczenie

Cel. Celem badania było poznanie funkcjonowania poznawczego pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie hipomanii/manii.
Metoda. Przebadano 30 osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej (rozpoznanie ustalił psychiatra w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10). Pacjenci w wieku 23-68 lat (średnia = 48; 12 mężczyzn i 18 kobiet) w trakcie badania spełniali kryteria epizodu hipomaniakalnego lub maniakalnego (Skala Manii Younga > 11 pkt). Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych w wieku od 23 do 71 lat (średnia = 46; 10 mężczyzn i 20 kobiet) dobranych tak, aby średnia wieku i liczby lat edukacji oraz rozkład częstości płci był możliwie podobny do tych z grupy badanej. Przedmiotem badania neuropsychologicznego były różne rodzaje pamięci operacyjnej oraz funkcje wykonawcze.
Wyniki. W okresie manii lub hipomanii u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową, w porównaniu z osobami zdrowymi, można stwierdzić wyraźne występowanie zaburzeń różnych aspektów pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych.
Wnioski. W okresie hipomanii i manii obserwuje się wyraźne zaburzenia funkcji wykonawczych i pamięci operacyjnej, które należy uwzględniać zarówno w procesie diagnozy, jak i przy planowaniu leczenia (rehabilitacja neuropsychologiczna).

Adres do korespondencji:
Dr Julita Świtalska
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
e-mail: julitaswitalska@tlen.pl