2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Wzór zachowania typu A jako predyktor choroby niedokrwiennej serca – czy wciąż aktualny problem?

Dawid Miśkowiec1, Paulina Kwarta2, Andrzej Witusik3, Tadeusz Pietras4
1. Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny, Łódź (student)
2. Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia, Łódź
3. Pracownia Psychologii, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
4. Klinika Pneumonologii i Alergologii, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 129-136
Słowa kluczowe: osobowość, typ A, choroby somatyczne, choroba niedokrwienna serca, typ D

Streszczenie

Cel. Systematyczna analiza literatury w celu przedstawienia aktualnego poglądu na temat wpływu występowania wzoru zachowania typu A (WZA) na rozwój choroby niedokrwiennej serca (ChNS).
Poglądy. Plagą naszych czasów stały się choroby układu krążenia, na czele z ChNS. Stanowią od dłuższego czasu główną przyczynę zgonów oraz trwałego inwalidztwa na świecie. Etiopatogeneza ChNS jest niezwykle złożona. Istnieje wiele powszechnie uznawanych somatycznych czynników ryzyka ChNS, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, otyłość czy cukrzyca. Natomiast wciąż trwa dyskusja wokół znaczenia niektórych behawioralnych czynników ryzyka ChNS, takich jak występowanie określonych cech osobowościowych.
Wnioski. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że koncepcja WZA straciła swą aktualność. Współczesne poglądy na związki cech osobowościowych z ryzykiem ChNS koncentrują się na nowej koncepcji wzoru osobowości typu D.

Adres do korespondencji:
mgr Paulina Kwarta
Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia"
ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź
tel./fax: 42 643 46 70
e-mail: paulina_kwarta@poczta.onet.pl