2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Oddalenie się sprawcy wypadku drogowego: działanie w szoku czy celowe zachowanie – opis przypadku

Anna Pilszyk1, Alfreda Ruzikowska1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 211-216
Słowa kluczowe: wypadek samochodowy, ucieczka z miejsca wypadku, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Cel. Opis przypadku mężczyzny oskarżonego o celowe oddalenie się z miejsca wypadku.

Przypadek. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa i praktyki opiniodawczej przedstawiono opis psychopatologiczny i wnioski opinii sądowo-psychiatryczno-neurologiczno-psychologicznej dotyczące sprawcy wypadku drogowego, który oddalił się z miejsca popełnienia przestępstwa. Przedstawiono także obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie.

Komentarz. W omawianym przypadku bardzo trudno było rozstrzygnąć, czy ucieczka z miejsca popełnienia wypadku drogowego, mogła być dowodem szczególnego stanu psychopatologicznego, stanowiącego następstwo przeżytego stresu i wcześniejszych doświadczeń opiniowanego, czy też była zaplanowanym działaniem sprawcy.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Pilszyk
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 22 45 82 859
e-mail: apilszyk@wp.pl