2013 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Wortioksetyna – nowy wybór w leczeniu depresji i uogólnionego zaburzenia lękowego

Adam Wysokiński1, Iwona Kłoszewska1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, II Katedra Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny, Łodź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 187-192
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, wortioksetyna, zaburzenie lękowe uogólnione

Streszczenie

Cel, Podsumowanie dostępnych informacji na temat wortioksetyny - nowego wielofunkcyjnego leku przeciwdepresyjnego.

Poglądy. Wortioksetyna jest nowym lekiem przeciwdepresyjnym o wielofunkcyjnym mechanizmie działania: inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, agonista receptorów 5-HT1A i 5-HT1B oraz antagonista receptorów 5-HT3A i 5-HT7. Wyniki badań klinicznych potwierdzają jej skuteczność przeciwdepresyjną, zaś profil działań ubocznych ma być lepszy niż dla duloksetyny oraz wenlafaksyny. Wyniki badań nad jej skutecznością w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego nie są jednoznaczne. Profil bezpieczeństwa wortioksetyny jest zbliżony do typowego dla innych leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI.

Wnioski. Dostępne dane kliniczne nie wskazują, aby lek ten przewyższał skutecznością stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne. W dwóch badaniach (w których stosowano dawki 2,5 i 5 mg) nie wykazano różnic względem placebo. Ponadto, wortioksetyna nie była badana w badaniach klinicznych trwających ponad 20 tygodni, dlatego też nie dysponujemy mocnymi danymi potwierdzającymi skuteczność i bezpieczeństwo tego leku w leczeniu długoterminowym.

Adres do korespondencji:
Dr n med. Adam Wysokiński
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łód
e-mail: adam.wysokinski@gmail.com