2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Osobowość matek a radzenie sobie z opieką nad dorosłym dzieckiem z rozpoznaniem schizofrenii

Beata Joanna Kasperek-Zimowska1, Stanisława Józefa Steuden2, Katarzyna Charzyńska1
1. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Katedra Psychologii Klinicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (4): 239-242
Słowa kluczowe: matki, osobowość, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Celem badania była ocena związku cech osobowości matek (neurotyzm, ekstrawersja, otwartość, ugodowość, sumienność) z ich radzeniem sobie w czasie opieki nad dorosłymi dziećmi chorymi na schizofrenię.
Metoda. W badaniu uczestniczyło 71 matek opiekujących się dorosłymi dziećmi przewlekle chorującymi psychicznie z rozpoznaniem schizofrenii. Do zebrania danych wykorzystano „Inwentarz osobowości NEO-FFI" Costy i McCrae oraz „Skalę sposobów radzenia sobie z chorobą dziecka"Kasperek-Zimowskiej i Steuden.
Wyniki. Najwyższe współczynniki korelacji uzyskano pomiędzy neurotycznością a rezygnacją (r=0,52; p<0,001), neurotycznością a koncentracją na poczuciu krzywdy (r=0, 40; p<0,001) oraz neurotycznością a koncentracją na poczuciu winy (r=0,39; p<0,00).
Wnioski. Matki z wysokim poziomem neurotyczności rezygnują z aktywnego zmagania się z chorobą psychiczną dziecka. Matki z wysoką ugodowością poszukują wsparcia w radzeniu sobie z chorobą dziecka, natomiast nie zachowują dystansu do choroby, przez co są bardziej narażone na wyczerpanie sił.

Adres do korespondencji:
mgr Katarzyna Charzyńska
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: sierk@ipin.edu.pl