Archiwum 1992–2013

2014, tom 23, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Konsultant psychiatra w oddziale neurologii

Maciej Wójcik, Irena Krupka-Matuszczyk
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 125–127

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi krajów zachodnich, występowanie zaburzeń psychicznych w tej populacji jest częste i w ciągu całego życia szacowane na poziomie około 25,9% w Europie [1]. Odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród pacjentów z chorobami neurologicznymi i wg różnych autorów waha się w przedziale 39–64% [2–4]. W piśmiennictwie podkreślany jest fakt, że często zaburzenia psychiczne nie są w tej rupie formalnie diagnozowane z powodu trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych przez neurologów bądź ich obawy przed stygmatyzacją pacjentów chorobą psychiczną [5, 6]. Opracowania poświęcone psychiatrii konsultacyjnej w Polsce koncentrowały się na różnych jej aspektach, m.in. na ocenie jej znaczenia, na analizie skierowań i roli konsultacji psychiatrycznych w szpitalu ogólnym, na konsultacjach psychiatrycznych w ramach izby przyjęć czy w oddziałach np. kardiologicznych [7–11]. Celem tej pracy jest krótka analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii w szpitalu wielospecjalistycznym pod kątem najczęstszych rozpoznań psychiatrycznych. Uzyskanie powyższych informacji jest uzasadnione faktem, że w Polsce brak jest badań z tego zakresu. Postawiono hipotezę, że w grupie pacjentów z oddziału neurologii dominują zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem OUN.

Artykuł poglądowy

Role społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu nauk społecznych

Mateusz Glinowiecki
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 128–133

Każdy człowiek pełni wiele różnych ról społecznych. Są to role rodzinne, zawodowe oraz te związane z edukacją. Pełnimytakże szereg ról incydentalnych, które wiążą się z aktualnie wykonywaną pracą czy miejscem przebywania. Rola społeczna to system zachowania, który wynika z przynależności do określonych grup czy innych zbiorowości. Na każdą rolę składa się szereg praw i obowiązków, które dana osobawykonuje dobrowolnie lub pod przymusem. Co ważne, rola społeczna wiąże się bezpośrednio z oczekiwaniami, jakie mają wobec niej inni ludzie. Osoby pełniące daną rolę społeczną odtwarzają zachowania, które są do niej przypisane.
Zaburzenia psychiczne niosą wiele ograniczeń w tym zakresie. Aby przyjąć rolę chorego, często konieczna jest rezygnacja z przynajmniej części dotychczas wypełnianych ról. Z drugiej strony rozwój opieki psychiatrycznej przyniósł oczekiwane zmiany. Wzrosła możliwość pełnienia pewnych ról także w czasie choroby. Pozytywny wpływ na ten proces mogą mieć również stopniowe zmiany, jakim ulegają postawy Polaków wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.