2014 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Konsultant psychiatra w oddziale neurologii

Maciej Wójcik1, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii,
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 125–127
Data publikacji: 10-08-2017
DOI: 10.1016/j.pin.2014.07.001
Słowa kluczowe: skierowanie i konsultacje, psychiatria, neurologia

Streszczenie

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi krajów zachodnich, występowanie zaburzeń psychicznych w tej populacji jest częste i w ciągu całego życia szacowane na poziomie około 25,9% w Europie [1]. Odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród pacjentów z chorobami neurologicznymi i wg różnych autorów waha się w przedziale 39–64% [2–4]. W piśmiennictwie podkreślany jest fakt, że często zaburzenia psychiczne nie są w tej rupie formalnie diagnozowane z powodu trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych przez neurologów bądź ich obawy przed stygmatyzacją pacjentów chorobą psychiczną [5, 6]. Opracowania poświęcone psychiatrii konsultacyjnej w Polsce koncentrowały się na różnych jej aspektach, m.in. na ocenie jej znaczenia, na analizie skierowań i roli konsultacji psychiatrycznych w szpitalu ogólnym, na konsultacjach psychiatrycznych w ramach izby przyjęć czy w oddziałach np. kardiologicznych [7–11]. Celem tej pracy jest krótka analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii w szpitalu wielospecjalistycznym pod kątem najczęstszych rozpoznań psychiatrycznych. Uzyskanie powyższych informacji jest uzasadnione faktem, że w Polsce brak jest badań z tego zakresu. Postawiono hipotezę, że w grupie pacjentów z oddziału neurologii dominują zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem OUN.

Adres do korespondencji:
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach, SPSK nr 7 GCM im. prof. L. Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, Polska. Tel.: +48 32 359 80 11; fax: +48 32 205 92 60. Adres email: maciejwojcik@hotmail.com (M. Wójcik).