2014 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Role społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu nauk społecznych

Mateusz Glinowiecki1
1. Uniwersytet Warszawski, Katedra StudiówRodziny i Patologii Społecznej ISNS, Warszawa, Polska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (2014) 128–133
Data publikacji: 05-07-2014
DOI: 10.1016/j.pin.2014.06.002
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, rola społeczna, nauki społeczne

Streszczenie

Każdy człowiek pełni wiele różnych ról społecznych. Są to role rodzinne, zawodowe oraz te związane z edukacją. Pełnimytakże szereg ról incydentalnych, które wiążą się z aktualnie wykonywaną pracą czy miejscem przebywania. Rola społeczna to system zachowania, który wynika z przynależności do określonych grup czy innych zbiorowości. Na każdą rolę składa się szereg praw i obowiązków, które dana osobawykonuje dobrowolnie lub pod przymusem. Co ważne, rola społeczna wiąże się bezpośrednio z oczekiwaniami, jakie mają wobec niej inni ludzie. Osoby pełniące daną rolę społeczną odtwarzają zachowania, które są do niej przypisane.
Zaburzenia psychiczne niosą wiele ograniczeń w tym zakresie. Aby przyjąć rolę chorego, często konieczna jest rezygnacja z przynajmniej części dotychczas wypełnianych ról. Z drugiej strony rozwój opieki psychiatrycznej przyniósł oczekiwane zmiany. Wzrosła możliwość pełnienia pewnych ról także w czasie choroby. Pozytywny wpływ na ten proces mogą mieć również stopniowe zmiany, jakim ulegają postawy Polaków wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Adres do korespondencji:
* Adres do korespondencji: Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej ISNS UW, ul. Św. Wincentego 114/277, 03-291 Warszawa,
Polska. Adres email: m.glinowiecki@o2.pl.