2005 issue 4

Back

Volume 14, issue 4

Editorial

Mogens Schou 1918 - 2005

Janusz Rybakowski1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 385-386