2006 issue 1

Back

Volume 15, issue 1

Book reviews

Oxford Textbook of Psychotherapy, Oxford University Press, Oxford, 2005

Magdalena Zakolska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 61-66