Postępy Psychiatrii i Neurologii

 

Kwartalnik "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem czasopisma "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy w Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).

 

Od 2017 roku kwartalnik „Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii” jest wydawany przez Wydawnictwo Termedia. 

https://www.termedia.pl/Journal/Advances_in_Psychiatry_and_Neurology-116

  

Prace prosimy składać pod adresem: https://www.editorialsystem.com/ppn/.

Od marca 2021 r. przyjmowane będą wyłącznie artykuły w języku angielskim.

 

Punktacja MEiN: 70

Punktacja Index Copernicus 2020: 120,70 pkt 

CiteScore 2019: 0,4

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics)
EMBASE
SCOPUS
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
WorldCat
Arianta
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine
Electronic Journals Library (EZB)
J-Gate
Swiss University Library Network (RERO)
Harvard Libraries - University of California Libraries
EBSCO
POL-index
Google Scholar
Microsoft Academic

 

Wersja drukowana czasopisma "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii" jest wersją pierwotną (referencyjną).

 

 

Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii" było finansowane w latach 2018-2019 w ramach umowy nr 707/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology" było finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus.

 

ISSN 1230-2813

ISSN online 2720-5371