2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Charakterystyczne cechy agresji nieletnich dziewcząt popełniających przestępstwa

RADIK M. MASAGUTOW1
1. Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Ufie (Rosja)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 283-287
Słowa kluczowe: agresja, dziewczęta

Streszczenie

Przedstawiono wyniki kompleksowychbadań nad agresywnymi zachowaniami nieletnichdziewcząt, przeprowadzone metodami klinicznymii eksperymentalno-psychologicznymi. Badaniamiobjęto 188 osób z zaburzeniami zachowania (antyspołecznymii przestępczymi). Zasygnalizowanoistotne czynniki agresji (mikrospołeczne, psychologicznei psychopatologiczne) oraz te, które są uwarunkowanepłcią ijej związkiem z patologiczną agresją.Zwrócono uwagę na znaczną rolę, jaką w agresjikobiet odgrywają treści fantazji agresywnych.

Adres do korespondencji:
R.M.Masagutow, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, Ufa, ul. Wladywostocka 4, Rosja,
Republika Baszkirii.