2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Mózgowe uwarunkowania antyspołecznych zaburzeń osobowości w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego

BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA1, Krzysztof Jodzio1
1. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 263-270
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, uwarunkowania mózgowe, psychiatria sądowa

Streszczenie

Artykuł omawia mózgowe mechanizmykształtowania się antyspołecznych zaburzeńosobowości. Rozważania dotyczą roli poszczególnychczynników w ich patogenezie, w tym lokalizacjiuszkodzenia mózgu, etiologii oraz wskaźnikówneurofizjologicznych. Obok badań neuroobrazowych,poszukuje się także neuropsychologicznychmiar zaburzeń procesów poznawczych w psychopatii.Wskazano przyczyny dotychczasowych niespójnościterminologicznych i teoretycznych, a takżesformułowano propozycje dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Pomorska 68, 80-343 Gdańsk