2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Opiniowaniu sądowo-psychologicznym w histrionicznych zaburzeniach osobowości – dwa przypadki

EWA WASZKIEWICZ-BIAŁEK1, EWA SZABLEWSKA2
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 301-306
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, poczytalność, opiniowanie sądowe psychiatryczno-psychologiczne, diagnoza różnicowa

Streszczenie

Diagnostyka zaburzeń osobowościw opiniowaniu sądowo-psychologicznym budziwiele kontrowersji, zwłaszcza w przypadkach nietypowych.W pracy podjęto próbę zestawienia objawówdotyczących funkcji poznawczych, emocjonalnychi zachowania, które mogą być pomocne w diagnozieróżnicowej do celów orzeczniczych. Kryteriumdoboru przypadków do przedstawionej analizy stanowiłoirracjonalne działanie sprawców, mało zrozumiałapsychologicznie motywacja czynu.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Waszkiewicz-Bialek, III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa