2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Agresja u osób z zaburzeniami psychicznymi - wybrane teorie, mechanizmy i narzędzia oceny zachowań agresywnych

MIKOŁAJ TRIZNA1, Andrzej Kiejna2, JOANNA RYMASZEWSKA2
1. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 255-261
Słowa kluczowe: agresja, zaburzenia psychiczne, metody oceny

Streszczenie

Cel. Zamierzeniem autorów było przedstawienie wybranych teorii dotyczących występowania zjawiska agresji oraz omówienie zachowań agresywnych u osób z zaburzeniami psychicznymi, a także scharakteryzowanie podstawowych narzędzi badawczych umożliwiających ocenę ryzyka wystąpienia agresji oraz określenie jej poziomu.

Poglądy: Koncepcje powstawania zjawiska agresji opierają się zarówno na psychologicznych jak i biochemicznych mechanizmach funkcjonowania jednostki, a także próbują doszukać się jej związku z procesami dziedziczenia. Wśród koncepcji wywodzących się z nauk psychologicznych najważniejsze wydają się być: teoria instynktów, teoria popędu oraz teoria społecznego uczenia. Koncepcje biochemiczne zakładają możliwość powstawania agresji w wyniku zaburzeń endokrynologicznych, gospodarki lipidowej oraz przemiany neurotransmiterów. Wyniki badań wykazują, że zachowania agresywne w zaburzeniach psychicznych występują najczęściej w przebiegu schizofrenii oraz u osób z objawami organicznego uszkodzenia o.u.n.

Wnioski. Trwające od wielu lat badania nad zjawiskiem agresji i mechanizmami jej powstawania ukazują złożoność problemu. W miarę rozwoju nauki i technik diagnostycznych pojawiają się coraz to nowsze teorie tego zagadnienia, bazujące zarówno na wiedzy psychologicznej, jak i na analizie zjawisk biochemicznych oraz wykazujące związek agresji z organicznymi zmianami w obrębie o.u.n.

Adres do korespondencji:
Dr Mikołaj Trizna,
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Mickiewicza 1,
56-110 Lubiąż,
e-mail: leopolis@o2.pl