Postępy Psychiatrii i Neurologii

 Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Waszawie.

 

Impact Factor: 0,3

CiteScore 2022: 0,6

Punktacja MEiN: 100

Punktacja Index Copernicus 2022: 120,90 pkt

 

Redaktor naczelny 

dr hab. Łukasz Mokros
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
II Klinika Psychiatryczna
e-mail: lmokros@ipin.edu.pl
tel.: +48 22 45 82 627

   

Wydawca (od 2017 roku): Termedia

https://www.termedia.pl/Journal/Advances_in_Psychiatry_and_Neurology-116

  

Prace prosimy składać pod adresem: https://www.editorialsystem.com/ppn/.

Czasopismo przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

 

Kwartalnik "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem czasopisma "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy w Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).

 

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

Web of Science, Clarivate Analytics
PubMed
EMBASE
SCOPUS
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
Polish Medical Library (GBL)
WorldCat
Arianta
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine
Electronic Journals Library (EZB)
J-Gate
Swiss University Library Network (RERO)
Harvard Libraries - University of California Libraries
EBSCO
POL-index
Google Scholar
Microsoft Academic
Sherpa/RoMEO 

 

Wersja drukowana czasopisma "Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii" jest wersją pierwotną (referencyjną).

 


 

Wydawanie czasopisma jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie realizacji następujących zadań:

Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software for the years 2022–2023 - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi na lata 2022 2023 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of verifying and correcting abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0152/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu weryfikacji i korekty streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0152/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 


 

 

Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii" było finansowane w latach 2018-2019 w ramach umowy nr 707/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology" było finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy nr 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

W latach 2012-2014 czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus.

 

ISSN 1230-2813

ISSN online 2720-5371