Instrukcja dla autorów

Akceptowane artykuły

Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, listy do redakcji, artykuły redakcyjne i specjalne oraz recenzje książek niepublikowane wcześniej w całości ani w żadnej części, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, oraz nieprzesłane do publikacji do innych czasopism. Redakcja dopuszcza do publikacji w czasopiśmie streszczenia i doniesienia ze spotkań naukowych i konferencji publikowane wcześniej w innych źródłach pod warunkiem że wraz z nimi dostarczone do redakcji zostaną informacje gdzie wcześniej były te materiały publikowane.

Redakcja odradza składanie więcej niż jednej pracy dotyczącej podobnych aspektów tego samego badania czy problemu.

Każdy artykuł przesłany do publikacji powinien zawierać następujące oświadczenia:
• oświadczenie, że praca nie została wcześniej opublikowana lub złożona do innej redakcji,
• formularz prawa autorskiego podpisany przez pierwszego autora,
• oświadczenie o potencjalnym konflikcie interesów.

Rodzaje artykułów

Zaakceptowane prace są publikowane w następujących kategoriach:
• Artykuły oryginalne (nie więcej niż 12 stron),
• Artykuły poglądowe (nie więcej niż 10 stron),
• Opisy przypadków (nie więcej niż 8 stron),
• Listy do Redakcji (nie więcej niż 1 strona),
• Artykuły redakcyjne (nie więcej niż 3 strony),
• Artykuły specjalne (tylko zamawiane),
• Recenzje książek (nie więcej niż 3 strony).

Informacje podstawowe - definicje

Etyka
Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html); dyrektywami EU (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) oraz ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych (http://www.icmje.org).


Konflikt interesów

Wszyscy autorzy muszą ujawnić rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, zarówno finansowy, jak i w stosunku do osób lub organizacji, który mógł wpłynąć na kształt pracy. Konflikt interesów może zachodzić między innymi w wypadku zatrudnienia w placówce finansującej publikację, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentowych, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.

Deklaracja przy składaniu pracy
Złożenie pracy oznacza, że:
a) artykuł nie był nigdy wcześniej publikowany (wyjątkiem są streszczenia lub części odczytów bądź prac doktorskich),
b) artykuł nie jest zgłoszony do żadnej innej redakcji,
c) publikacja jest zaakceptowana przez wszystkich autorów lub przez odpowiednie władze jednostki, w której odbywało się badanie, i w wypadku akceptacji do publikacji nie zostanie ona opublikowana w innym czasopiśmie również w formie elektronicznej, w języku angielskim lub innych, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich tytułu.

Zmiany w składzie autorów
Przed publikacją zaakceptowanego artykułu. Prośba o zmianę, usunięcie lub dodanie autora pracy musi być przesłana do Redakcji przez autora odpowiedzialnego za korespondencję i musi zawierać: (a) powód usunięcia, dodania, zmiany kolejności autorów, (b) pisemne (e-mail, fax, list) potwierdzenie przez autorów zgody na zmianę. Dodatkowo w wypadku dodania lub usunięcia autora - potwierdzenie tego autora.
Prośby zgłoszone przez autorów innych niż odpowiedzialnego za korespondencję będą przesyłane do autora odpowiedzialnego za korespondencję, zgodnie z procedurą powyżej.
Po publikacji. Prośby o dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności autorów podlegają takiej samej procedurze i zasadom, jak w wypadku powyżej, ale skutkują publikacją erraty.

Wyniki badań klinicznych
Zgodnie ze stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, czasopismo nie uzna wyników opublikowanych w rejestrze badań klinicznych jako publikacji wcześniejszej, jeśli wyniki te zostały przedstawione w krótkiej formie (mniej niż 500 słów), streszczeniu lub tabeli.
Jednakże ujawnienie wyników w innych okolicznościach (np. spotkań inwestorów) nie jest zalecane i może podważyć wiarygodność rękopisu. Autorzy powinni ujawnić wszystkie zamieszczane w rejestrach wyniki tej samej bądź powiązanej pracy.

Raportowanie wyników badań klinicznych
Wszystkie badania randomizowane (zaślepiane) prezentowane w artykule powinny zawierać wypełniony schemat Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT). Więcej informacji dostępnych jest na http://www.consort-statement.org.
Czasopismo przyjęło stanowisko Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych, który wymaga, jako warunku niezbędnego do rozpoczęcia procesu redakcyjnego, rejestracji badania w rejestrach publicznych. Badania kliniczne muszą być zarejestrowane wcześniej lub w trakcie włączania pacjenta. Numer badania powinien być wpisany na końcu streszczenia artykułu. Badanie kliniczne jest definiowane jako każde badanie, które prospektywnie przypisuje pojedynczego człowieka lub grupę ludzi do jednej lub więcej interwencji związanej z ochroną zdrowia w celu oceny jej wyników i wpływu na zdrowie. Do interwencji takich zaliczają się wszelkie modyfikacje biomedyczne lub inne związane z przyczynami chorób (np. leki, procedury chirurgiczne, urządzenia, kuracje behawioralne, diety, zmiany procesu opieki), rezultaty zdrowotne zawierające jakiekolwiek miary biomedyczne lub inne związane ze zdrowiem uzyskane na pacjentach lub uczestnikach badania, łącznie z miarami farmakokinetycznymi i zdarzeniami/działaniami niepożądanymi. Badania czysto obserwacyjne (w których interwencje medyczne nie leżą w gestii badacza) nie wymagają rejestracji. Więcej informacji dostępnych jest na http://www.icmje.org.

Prawo autorskie
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z pracą i wyrazili zgodę na jej publikację, jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wszystkie prace po opublikowaniu są dostępne w systemie Open Access i na zasadach użytkowania określonych licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Jeżeli fragmenty z innych prac objętych prawem autorskim są zawarte w tekście, autor/autorzy muszą otrzymać pisemną zgodę właściciela tytułu oraz podać źródła w artykule.

Prawa do artykułu zatrzymane przez Autora.
Autor (lub pracodawca, lub instytucja) zatrzymuje prawa do artykułu zgodnie z licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Rola źródła finansowania
Autor jest proszony o podanie listy instytucji/osób udzielających wsparcia finansowego dla przeprowadzonego badania i/lub przygotowania artykułu oraz krótkie opisanie roli sponsora/ów w projektowaniu badania, zbieraniu danych, analizie i przygotowaniu danych, w pisaniu raportu oraz decyzji dotyczącej publikacji artykułu. Jeżeli autor nie korzystał z żadnego finansowania, informacja o tym również powinna być podana w pracy.

Język i usługi językowe
Czasopismo przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Szczegóły dotyczące pacjenta
Wszystkie dane osobowe i informacje dotyczące pacjenta zawarte w artkule i innych materiałach dodatkowych (włącznie z rycinami i plikami video) muszą być usunięte, chyba że pacjent (lub opiekun prawny) wyrazi pisemną zgodę na użycie jego danych.

Złożenie artykułu
Artykuły przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez Editorial System https://www.editorialsystem.com/ppn/. Autor zostanie poprowadzony w systemie edytorskim i poinstruowany, jak dodać artykuł oraz załączyć pliki drogą elektroniczną. System automatycznie konwertuje pliki źródłowe do formatu PDF, który jest wykorzystywany w procesie recenzji. Pliki źródłowe pozostają jednak w systemie, ponieważ są niezbędne do dalszych procesów redakcyjnych i produkcyjnych czasopisma. Cała korespondencja, włącznie z informacją od redaktora o decyzji i prośbą o poprawienie artykułu, odbywa się automatycznie w systemie na zasadzie korespondencji e-mail

Recenzenci
W trakcie składania pracy autor jest proszony o podanie danych (imię, nazwisko i adres e-mail) dwóch sugerowanych recenzentów. Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym skorzystaniu z sugestii autora.

Proces recenzji
Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym oraz ze względu na to, czy prezentują nowe spostrzeżenia dotyczące badań, nowy sposób myślenia i wkład w ich rozwój, zmiany praktyki klinicznej lub postrzegania choroby. Składając pracę, wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę się na jej publikację. Podpis autora odpowiedzialnego za korespondencję na liście zgłoszeniowym oznacza, że ten warunek został spełniony.
Przesłane artykuły są początkowo ocenianie przez redaktorów czasopisma. Artykuły o niewystarczającej wartości są odrzucane. Niepełny komplet dokumentów lub artykuły przygotowane niezgodnie ze standardami będą odsyłane do autorów przed procesem recenzji z informacją o brakach. Zarejestrowane artykuły są przesłane do oceny niezależnym recenzentom. Proces recenzji przeważnie trwa od 2 do 6 tygodni. Złożone prace są akceptowane do publikacji przez Redakcję po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. Jeśli nadesłana praca wymaga poprawek, poprawioną wersję należy przesłać jako wersję drugą artykułu wraz z komentarzem do wszystkich uwag recenzentów oraz wyliczeniem i zaznaczeniem naniesionych w tekście poprawek.

Pozwolenia
Autorzy, którzy użyli materiałów pochodzących z innych źródeł, muszą załączyć pisemne pozwolenie na reprodukcję od ich autora i wydawcy. Dotyczy to również pracy, która jest w trakcie przygotowania do publikacji, nieopublikowanego jeszcze artykułu czy komunikatu.

Odpowiedzialność prawna
Redaktor Naczelny wraz z Radą Naukową czasopisma podejmują starania, aby mylące lub niezgodne informacje, opinie lub stwierdzenia nie zostały opublikowane w czasopiśmie. Jednakże Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane i opinie, stwierdzenia i reklamy, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, sponsorów i reklamodawców. Dlatego też Redaktor Naczelny, Rada Naukowa i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione informacje, opinie lub stwierdzenia. Redakcja dokłada starań, aby dawki leków oraz inne jednostki miary były prawidłowo przedstawione. Mimo to sugeruje się stosowanie dawek zweryfikowanych w oparciu o informacje przedstawione przez podmioty odpowiedzialne w dokumentach rejestracyjnych i obowiązujących w danym kraju.

Przygotowanie materiałów

Użycie programów od edycji tekstu
Ważne jest, aby tekst był zachowany w programie, z którego korzystał autor, pisząc artykuł. Tekst powinien mieć układ jednokolumnowy. Układ powinien być jak najprostszy. Formatowanie tekstu w trakcie edytowania w większości wypadków zostanie usunięte oraz zastąpione innym. W szczególności, autorzy proszeni są o nieużywanie justowania lub przenoszenia wyrazów do nowej linii. Używanie pogrubienia, kursywy, indeksów górnych i dolnych itp. jest dozwolone. W trakcie tworzenia tabel dozwolone jest stosowanie tylko jednego rodzaju obramowania do każdej tabeli. W wypadku tworzenia tabeli bez obramowania do oddzielenia kolumn wymagane jest używanie tabulatorów, a nie spacji. Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy pliki źródłowe z rycinami, tabelami, grafikami są załączone wraz z artykułem. Więcej informacji o materiałach ilustracyjnych znajduje się w części dotyczącej elektronicznych materiałów ilustracyjnych.
Prosimy o używanie funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki w programach do edycji tekstu, by uniknąć niepotrzebnych błędów.


Struktura artykułu

Redakcja bezwzględnie oczekuje od Autorów nadania nadsyłanym tekstom właściwej formy i struktury.
• Prace poglądowe powinna cechować wysoka wartość poznawcza lub praktyczna i aktualność przytaczanych poglądów (wyjątek stanowią opracowania historyczne).. Oczekiwane są opracowania zwięzłe, lecz komunikatywne. Konieczne jest krótkie streszczenie podzielone na części: Cel, Poglądy, Wnioski.
• Prace badawcze (powinny rozpoczynać się zwięzłym wprowadzeniem (ukazującym rozwiązywany problem badawczy na tle zastanej wiedzy), a następnie muszą być podzielone na części:
Cel - w tej części należy sformułować hipotezy, pytania, zamierzenia badawcze.
Metody - należy przedstawić zasady doboru i scharakteryzować badaną grupę, a także omówić zastosowane metody.
Wyniki - powinny być zaprezentowane w postaci zwięzłego zestawienia, bez szczegółowego omawiania zawartości tablic czy rycin, które jednak muszą samodzielnie (bez pomocy tekstu) wyjaśniać swą treść.
Dyskusja - tutaj należy krytycznie ocenić uzyskane wyniki, podjąć dyskusję z wynikami innych autorów, wskazać na praktyczne czy teoretyczne znaczenie wyników oraz na ograniczenia ich interpretacji.
Wnioski - stanowią jasne i zwięzłe podsumowanie wyników pracy, najlepiej przedstawione w punktach.

Należy dołączyć streszczenie stanowiące miniaturę pracy podzielone na części: Cel, Metody, Wyniki, Wnioski.
• Prace kazuistyczne powinny składać się z następujących części:
Cel - uzasadnienie celowości przedstawienia przypadku i problemu;
Opis przypadku - szczegółowe przedstawienie przypadku;
Komentarz - omówienie wniosków i implikacji klinicznych przedstawionego przypadku.

Konieczne jest krótkie streszczenie podzielone na części: Cel, Opis przypadku, Komentarz.

Streszczenie/Abstract
Wymagane jest zwięzłe i rzeczowe streszczenie w języku polskim i angielskim (do 250 słów), w którym autor powinien pokrótce określić cel pracy, główne rezultaty i najważniejsze konkluzje. Streszczenie powinno być tak skonstruowane, aby mogło funkcjonować samodzielnie. Autorzy powinni unikać referencji, jeżeli jednak jest to niezbędne, należy podać autorów oraz rok. Można stosować niestandardowe lub rzadkie skróty, jednakże powinny być zdefiniowane przy pierwszym powołaniu się na nie.

Streszczenia powinny być podzielone na części zgodnie z typem artykułu. I tak:
dla prac poglądowych - Cel, Poglądy, Wnioski;
dla prac oryginalnych - Cel, Metody, Wyniki, Wnioski;
dla prac kazuistycznych - Cel, Opis przypadku, Komentarz.

Słowa kluczowe
Przy każdym artykule należy umieścić minimum 3 słowa kluczowe, w języku polskim i angielskim. Sugeruje się używanie terminów według Index Medicus (Medical Subject Headings - https://meshb.nlm.nih.gov/search). Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem tytułu pracy.

Skróty
Każdy skrót zarówno angielski, jak i polski powinien zostać zdefiniowany przy pierwszym użyciu, niezależnie od tego, czy pojawia się w tekście głównym, czy w streszczeniu. Skróty w całym artykule powinny być jednolite. W wypadku większej ilości terminów można zamieścić osobny "Słowniczek".

Podziękowania autorskie
Podziękowania autorskie powinny znajdować się w oddzielnej sekcji - na końcu artykułu, przed referencjami. Prosimy nie wstawiać ich na początku tekstu na stronie tytułowej. Podziękowania powinny mieć formę listy osób, które pomogły w badaniu lub przygotowaniu artykułu (np. pomoc w udostępnieniu danych, korekty, poprawki językowe).

Materiały ilustracyjne
w postaci elektronicznej

Główne zasady
. rysunki, wykresy, zdjęcia należy załączać w formacie JPG, TIFF, PNG, GIF.
. nie należy przesyłać plików o małej rozdzielczości.
. akceptowane są jedynie czcionki: Arial, Courier, Times, Symbol.
. materiały graficzne powinny być ponumerowane zgodnie z pozycją w tekście - ryciny cyframi rzymskimi, tabele arabskimi.
. konieczne jest odniesienie w tekście do poszczególnych rycin i tabel.
. lista ilustracji powinna znajdować się w oddzielnym pliku.
. każda rycina musi być załączona jako odrębny plik.

Nie należy:
. przesyłać plików BMP, PICT, WPG; ich rozdzielczość jest za mała.
. przesyłać plików o małej rozdzielczości.
. załączać grafik, które są za duże.
. powtarzać w rycinach informacji zawartych w tabelach i vice versa.

Podpisy do ilustracji
Autor powinien załączyć podpisy do każdej ilustracji w oddzielnym pliku w języku polskim i w języku angielskim. Powinny one zawierać krótki tytuł i opis ilustracji. Tekst powinien być sprowadzony do minimum, jednak wszystkie symbole i skróty powinny zostać wyjaśnione.

Tabele
Kolejność tabel powinna być zgodna z kolejnością w tekście artykułu. Wszystkie stopki dotyczące tabeli powinny znajdować się pod tabelą. Należy unikać pionowych separatorów. Autor nie powinien załączać dużej ilości tabel, a informacje w nich zawarte nie powinny powtarzać rezultatów opisanych w artykule.

Referencje (piśmiennictwo)
Cytowanie w tekście
Każda pozycja piśmiennictwa, na którą powołano się w tekście, powinna pokrywać się z listą na końcu artykułu (i vice versa). Cytowanie w streszczeniu musi być pełne. Lepiej nie powoływać się na niepublikowane do tej pory rezultaty i komunikaty, jednak można je wskazać w artykule. Jeżeli takie cytowania pojawiają się w piśmiennictwie, powinny być skonstruowane według standardów czasopisma i zawierać datę publikacji. Cytowanie artykułu "in press" sugeruje, że został on przyjęty do publikacji.
Cytowanie stron internetowych
Wymóg minimalny to podanie adresu URL i daty ostatniego korzystania ze strony. Należy też podać dodatkowe informacje, jeżeli to możliwe (DOI, imiona autorów, daty, odniesienia do materiałów źródłowych itp.). Referencje dotyczące stron internetowych mogą być złożone jako oddzielna lista (np. po piśmiennictwie) pod innym nagłówkiem lub włączone do piśmiennictwa.
Referencje w numerze specjalnym
Autor powinien upewnić się, że słowa "ten numer" są dodane do każdej pozycji piśmiennictwa (i cytowań w tekście) odnoszącej się do innych artykułów w tym samym numerze specjalnym.
Styl referencji
Tekst. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być zaznaczona w tekście cyfrą arabską w nawiasie kwadratowym (bez indeksu).

Lista
Kolejność referencji powinna odpowiadać kolejności, w jakiej ukazują się w tekście artykułu.

Przykłady
Cytowanie artykułów z czasopisma:
1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun 2010; 163: 51-59.

Cytowanie książki:
2. Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. Longman: New York, 2000.

Cytowanie rozdziału z książki:
3. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Introduction to the electronic age. Jones BS, Smith RZ (eds.), E-Publishing Inc.: New York, 2009, pp. 281-304.

Należy z zasady wymienić wszystkich autorów. W przypadku znacznej (powyżej 6) liczby autorów – można pozostałe nazwiska zastąpić zwrotem "et al.".

Źródła skrótów czasopism
Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z listą skrótów Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html);
Lista skrótów słów tytułów: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Chemical Abstracts): http://www.cas.org/sent.html.

Przed wysłaniem artykułu do Redakcji prosimy upewnić się że:
. praca została sprawdzona pod względem poprawności językowej,
. piśmiennictwo jest w odpowiednim, wymaganym formacie,
. wszystkie pozycje piśmiennictwa są cytowane w tekście i na odwrót,
. uzyskano pozwolenie na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł (w tym z Internetu),
. kolory rycin są wyraźnie zaznaczone, aby mogły być reprodukowane.

Po akceptacji artykułu do publikacji

Korekta autorska
Autor odpowiedzialny za korespondencję otrzyma egzemplarz pracy do korekty mailem. Poprawiony artykuł należy niezwłocznie odesłać do redakcji, nie później niż w przeciągu 2 dni.

Dodatkowe pytania
Odpowiedzi na pytania dotyczące nadsyłania artykułów (w tym elektronicznego składania wniosków) można znaleźć na stronie głównej czasopisma. Dane kontaktowe w związku z pytaniami powstałymi po akceptacji artykułu, zwłaszcza tymi odnoszącymi się do korekty, poda wydawca.