1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Postaci psychiatrów

Bolesław Ałapin (1913-1985)

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 189-204
Słowa kluczowe: Bolesław Ałapin, biografia

Streszczenie

Życie Bolesława Ałapina (1913-1985), jednej z barwniejszych postaci warszawskiego środowiska psychiatrycznego okresu powojennego, obrazuje koleje losu Polaków żydowskiego pochodzenia. Jest ono wyrazem zwycięstwa pragnienia samorealizacji nad śmiercią, optymizmu nad pesymizmem okrucieństw wojny, ale zarazem potwierdzeniem faktu, że następujące po sobie doświadczenia shoah i stalinizmu czyniły niekiedy człowieka bezbronnym wobec roztaczanych przez komunizm miraży lepszego i sprawiedliwszego jutra.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Nasierowski,
Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej,
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa