1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Leczenie i rehabilitacja depresji

Ocena częstości występowania nieleczonych zaburzeń depresyjnych u osób starszych

MIROSŁAW DĄBKOWSKI1, JUSTYNA SZRAJDA1, Janusz Rybakowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 261-265
Słowa kluczowe: depresja, depresja nieleczona, wiek starszy, występowanie

Streszczenie

Oceniono częstość występowania zaburzeń depresyjnych w dwóch populacjach osób starszych (powyżej 70 r.ż.): (a) pensjonariuszy domu opieki społecznej oraz (b) dobranych do nich parami osób mieszkających we własnych domach. Z badań wyłączono osoby z poważniejszymi zaburzeniami somatycznymi i neurologicznymi. Oceną objęto jedynie osoby nigdy dotychczas nieleczone z powodu depresji. Stwierdzono częste, bo sięgające 1/3 populacji, występowanie zaburzeń depresyjnych. Zaburzenia te występowały ponad trzykrotnie częściej u osób pozostających pod opieką domu pomocy społecznej. U osób starszych, aktywnie uczestniczących w życiu społecznym oraz utrzymujących żywsze kontakty rodzinne występowanie depresji było mniej częste.

Adres do korespondencji:
Dr Mirosław Dąbkowski,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kurpińskiego 19,
85-863 Bydgoszcz