1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Zaburzenia osobowości w świetle ICD-10

ANNA SAROL-KULKA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 435-441
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, klasyfikacja, ICD-10

Streszczenie

Od dawna próbowano sklasyfikować zaburzenia osobowości. Pomocne były w tym liczne narzędzia pomiarowe, m.in. inwentarze, skale samooceny, kwestionariusze, diagnozujące zaburzenia osobowości. W latach sześćdziesiątych podjęto prace nad rzetelnością i trafnością diagnostyki psychiatrycznej w rezultacie czego powstały dwa współistniejące obszerne systemy klasyfikacyjne: ICD i DSM. Ich wspólną cechą jest dążenie do tworzenia czysto opisowych definicji typowych zespołów klinicznych, wolnych od założeń teoretycznych. W przypadku ICD-10 pośród zaburzeń osobowości wyodrębniono nowe zaburzenia zachowania dorosłych, a zaburzenia preferencji seksualnych oddzielono od zaburzeń identyfikacji z płcią. Do zaburzeń osobowości włączono zespoły, które wcześniej uważano za nerwicowe. Najwięcej kontrowersji budzi wprowadzenie do ICD-10 terminu „osobowość z pogranicza" (borderline).

Adres do korespondencji:
Dr Anna Sarol-Kulka,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa